Avís Legal / Política de Privacitat / Cookies

COTERPA ARAMAR S.L.

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, COTERPA Aramar S.L. l’informa que és titular dels llocs web: www.coterpa.com d’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei., notifica les següents dades: el titular d’aquesta pàgina web és COTERPA Aramar S.L. amb CIF: B40634172, inscrita al Registre Mercantil de València, inscripció 1a del full V-190.914, a l’foli 38 de l’tom 10767 de l’arxiu, llibre número 8046 de la Secció General de Socedades amb data de 30 de Desembre de 2019, i domicili social: Carrer Juan Ramón Jiménez 22 Baix A 46006 de València. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: info@coterpa.com.

1. USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació per, accés i ús dels llocs web de COTERPA Aramar S.L., atorga la condició d’usuari, per la que s’accepten, a l’navegar per la pàgina de COTERPA Aramar S.L. totes les condicions d’ús que s’estableixen aquí sense perjudicar l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

La pàgina web de COTERPA Aramar S.L. proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte dels llocs web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a: La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis emesos per COTERPA Aramar S.L. per accedir a determinats continguts o serveis oferts per la web.

L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per COTERPA Aramar S.L. contra les disposicions d’aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic o que, en un altre cas, puguin suposar lesió dels drets de tercers o de l’funcionament dels llocs web. A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels continguts amb fins o efectes il•lícits, prohibits en aquest text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, altres Usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari). Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l’empresa propietària de la web pugui patir, directament o indirectament, com a conseqüència d’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l’ús de la web i d’aquesta política de privacitat.

En particular, ia títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies del web .
2. POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

COTERPA Aramar S.L. no es fa responsable de l’contingut de les pàgines web a les que pugui accedir l’usuari a través dels enllaços establerts als seus llocs web i declara que en cap cas examinarà ni exercitarà cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa.

Així mateix, tampoc garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir a través dels enllaços.

COTERPA Aramar S.L. declara que ha adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que pugui derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, COTERPA Aramar S.L. no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que pugui patir l’usuari a causa de la navegació per Internet.

COTERPA Aramar S.L. no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel•lació, instal•lació o interrupció de l’servei del web durant la prestació d’aquest o amb caràcter previ.

L’accés al web: www.coterpa.com no implica l’obligació per part de l’empresa de controlar l’absència de virus o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

COTERPA Aramar S.L. no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i / o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestació de servei al Portal.

3. PUBLICITAT

El web: www.coterpa.com podrà allotjar continguts publicitaris o patrocinats.

Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar que el material remès per a la seva inclusió a la web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació.

COTERPA Aramar S.L. no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.
4. MODIFICACIONS

COTERPA Aramar S.L. es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut dels seus llocs web, tant pel que fa als continguts dels llocs web com per les seves condicions d’ús o per les condicions generals de contractació.

Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, de qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps que estiguin publicades a la web i fins que no siguin modificades per altres posteriors.

5. RESERVA DE COOKIES

COTERPA Aramar S.L. es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’usuari pels seus llocs web per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, COTERPA Aramar S.L. informa que les cookies s’associen a l’usuari anònim i al seu ordinador i no proporcionen per si mateixes ni el nom ni els cognoms de l’usuari.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que sigui informat de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que s’instal•lin en el seu disc dur. No obstant això, per accedir als llocs web de COTERPA Aramar S.L. no és preceptiva la instal•lació de cookies.

L’usuari es compromet a abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l’autorització de l’titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
6. PROTECCIÓ DE DADES PERSONAL

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i a l’Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), COTERPA Aramar S.L. informa als usuaris de les seves websites de que les dades personals recollides per l’empresa mitjançant els formularis facilitats a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de COTERPA Aramar SL amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre les dues parts. Així mateix, COTERPA Aramar S.L, informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel•lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: Carrer Juan Ramón Jiménez 22 baix. Codi Postal: 46006. Localitat: València. Província: València, aportant fotocòpia de l’DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

D’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic en el seu article 21, vam demanar el seu consentiment per poder realitzar comunicacions publicitàries que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.
7. PROPIETAT INTEL•LECTUAL

Els drets de propietat intel•lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si mateixos o com a cessionària, a COTERPA Aramar SL Seran, per tant, obres protegides amb propietat intel•lectual per l’ordenament jurídic espanyol i se’ls podrà aplicar tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel•lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment explícit de COTERPA Aramar S.L

Així mateix, COTERPA Aramar S.L es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’incompliment d’aquestes condicions.

8. ACCIONS LEGAL, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre l’usuari i COTERPA Aramar S.L es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir entre l’usuari i COTERPA Aramar S.L. els jutjats o tribunals de la localitat de València.